I. DEFINICJE

1. Organizatorem Konkursu „Forma pod znakiem zapytania” , zwanym dalej „Organizatorem” jest: Michał Kubacki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ KUBACKI LION GROUP w Koninie, ul. Kurpińskiego 2/57, 62-510 Konin, (NIP 6652778214, REGON 362953892), zwanym w dalszej treści umowy Michałem Kubackim lub Lion Group,

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu weźmie udział w akcji promocyjnej i wypełni formularz znajdujący się pod adresem http://walka-start.pl/metamorfoza-formularz. Konkurs organizowany jest dla osób z problemem nadwagi.

3. Zwycięzcami Konkursu są osoby, które zostaną wybrane w trybie określonym w pkt. II Regulaminu.

4. Nagroda przyznawana Zwycięzcy Konkursu, zwana dalej „Nagrodą” : umowa z Organizatorem na program 11-miesięcznej metamorfozy. Metamorfoza obejmuje opiekę dietetyczną, 12 indywidualnych treningów personalnych w miesiącu, pomoc trenerów medycznych/rehabilitantów i będzie przeprowadzana w klubie sportowym na terenie miasta Poznania. Treść umowy określa załącznik do Regulamin.

II. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs odbywa się na Facebooku na kanale https://www.facebook.com/walka.start/

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi przesłać Organizatorowi wypełnione zgłoszenie według formularza (http://walka-start.pl/metamorfoza-formularz/) wraz z fotografią, na adres biuro@walka-start.pl, przedstawiającą aktualną sylwetkę (formę fizyczną).

3. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od dnia 27 listopada do dnia 21 grudnia godzina 23.59 (z uwzględnieniem reguły, iż do zgłoszeń w terminie 27 listopada – 30 listopada mają prawo jedynie osoby zapisane do newslettera Intersport).

4. Do drugiego etapu wybranych zostanie grupa Uczestników (3 kobiety oraz 3 mężczyzn) o porównywalnych wynikach początkowych, porównywalnej kondycji fizycznej i zdrowotnej, porównywalnej świadomości żywieniowej. Wybór dokonany zostanie przez jury w składzie: Piotr Chmielarz, Stanisław Rydzewski, Czesław Mączyński na podstawie analizy danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

5. Wyniki pierwszego etapu Konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń na kanale https://www.facebook.com/walka.start/

6. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu zostaną w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia poddani weryfikacji pod względem predyspozycji zdrowotnych (badania medyczne) oraz fizycznych do udziału w programie metamorfozy. Wezmą udział w treningu wstępnym, który zostanie przeprowadzony przez profesjonalnego trenera oraz zostaną poddani badaniom określonym przez Organizatora.

7. Na podstawie wyników weryfikacji jury w składzie Piotr Chmielarz, Stanisław Rydzewski i Czesław Mączyński wyłoni Zwycięzców. W przypadku wystąpienia przeciwskazań medycznych do rozpoczęcia metamorfozy, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia liczby Zwycięzców (1 osoba) lub wznowienia etapu selekcji spośród prawidłowo nadesłanych zgłoszeń.

8. Organizatorzy ogłoszą wyniki konkursu w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. Informacja o ogłoszeniu wyników niezwłocznie zostanie umieszczona na kanale https://www.facebook.com/walka.start/

9. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym. Za zakłócanie uznaje się również prowadzenie dyskusji z Organizatorem konkursu na profilu na Facebooku. Dyskwafilikacji automatycznej podlegają również osoby, które poświadczą nieprawdę lub zatają ważne informację (przede wszystkim dotyczące ich zdrowia) w zgłoszeniu – formularz metamorfozy.

III. NAGRODA

1. Przekazanie nagrody głównej Zwycięzcy (podpisanie umowy) nastąpi w terminie ustalonym indywidualnie ze Zwycięzcą (w klubie sportowym, w którym będzie prowadzona metamorfoza).

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody w konkursie otrzyma 2 Uczestników. Dla pozostałych osób, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu Organizator przewidział Nagrody Pocieszenia. W przypadku wystąpienia przeciwskazań medycznych do rozpoczęcia metamorfozy, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia liczby Zwycięzców (1 osoba) lub wznowienia etapu selekcji, wśród prawidłowo nadesłanych zgłoszeń.

4. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży Jedyną osobą korzystającą z nagrody może być Zwycięzca. Zbycie nagrody wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu nie powoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań Organizatora wobec nabywcy, a Zwycięzca zobowiązany zapłacić Organizatorowi karę w wysokości 2.500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) stanowiącą równowartość kosztów przeprowadzenia konkursu.

5. Zwycięzca ma prawo do nieprzyjęcia nagrody – w tym wypadku powinien zawiadomić o tym Organizatora w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

1. Organizator jest zobowiązany w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.

2. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora biuro@walka-start.pl w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.

3. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 5 powyżej nie będą rozpatrywane.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Michał Kubacki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ KUBACKI LION GROUP w Koninie, ul. Kurpińskiego 2/57, 62-510 Konin, (NIP 6652778214, REGON 362953892).

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie i przekazania nagród.

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Organizator będzie zbierał od uczestników dane określone w formularzu zgłoszenia.

7. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Dane uczestników konkursu mogą być udostępniane wyłącznie osobom, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownych umów a podmiotom zewnętrznym wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

14. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

15. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie Uczestnik (Zwycięzca) wyraża zgodę na upublicznienie przebiegu i wyników metamorfozy, będącej nagrodą w Konkursie, w tym zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie imienia i nazwiska oraz nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku (zdjęć, filmu), w tym wywiadów i nagrań w materiałach reklamowych, informacyjno-promocyjnych, w celu informowania o konkursie i jego promocji przez Organizatorów. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Uczestnik zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na stronie internetowej www.walka-start.pl oraz www.intersport.pl, a także do umieszczania wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Organizatora i Sponsorów Konkursu w ogólności oraz w mediach i Internecie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook. Uczestnicy Konkursu zwalniają właściciela serwisu Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.

ZAŁĄCZNIK (umowa na realizację metamorfozy Forma pod znakiem zapytania)

UMOWA
zawarta w Poznaniu pomiędzy:

1. Michałem Kubacki, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ KUBACKI LION GROUP w Koninie, ul. Kurpińskiego 2/57, 62-510 Konin, (NIP 6652778214, REGON 362953892), zwanym w dalszej treści umowy Michałem Kubackim lub Lion Group

a

zwaną/zwanym w dalszej treści umowy Klientem

o treści następującej:
§1
(przedmiot umowy)

zważywszy, że:

1. Lion Group przeprowadził w ramach akcji promocyjnej pod nazwą „FORMA POD ZNAKIEM ZAPYTANIA” , konkurs, którego Zwycięzcą został Klient

2. Wygraną w Konkursie jest zawarcie ze Zwycięzcą umowy na program metamorfozy rozumianej jako poprawa kondycji fizycznej w oparciu o zmianę stylu żywienia pod opieką dietetyka Lion Group i aktywność fizyczną – treningi personalne prowadzone przez trenerów Lion Group),

3. Akcja promocyjna FORMA POD ZNAKIEM ZAPYTANIA polega na monitorowaniu i upublicznieniu wyników metamorfozy Zwycięzcy, a zgoda na upublicznienie stanowiła jeden z warunków skutecznego przystąpienia do Konkursu

Strony zawierają umowę, o treści następującej:

§1

(oświadczenia Stron)

  1. Michał Kubacki oświadcza, że w ramach swojej działalności specjalizuje się
    w kompleksowych programach treningu indywidualnego, w szczególności programach adresowanych do osób z problemem nadwagi oraz osób zainteresowanych poprawą kondycji fizycznej w oparciu o zmianę stylu żywienia pod opieką dietetyka i aktywność fizyczną – treningi personalne. Lion Group świadczy swoje usługi za pośrednictwem wykwalifikowanej kadry trenerów, rehabilitantów, psychologów oraz dietetyków ( Kadra Lion Group, Lion Group), na co Klient wyraża zgodę

2. Lion Group nie gwarantuje osiągnięcia pożądanych przez Klienta skutków udziału w treningach personalnych. Pozytywne rezultaty nie będą mogły zostać osiągnięte w sytuacji, gdy Klient nie będzie stosował się do zaleceń Lion Group, w szczególności dotyczących rodzaju wykonywanych ćwiczeń, sposobu i częstotliwości ich wykonania oraz diety.

3. Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w treningach.

§2
(zobowiązania Klienta)

  1. Klient zobowiązuje się w okresie od dnia 13 stycznia 2019 do dnia 13 grudnia 2019 ( okres metamorfozy) stosować do zasad żywieniowych opracowanych przez dietetyka Lion Group na podstawie ankiety żywieniowej przeprowadzanej z Klientem oraz uczestniczyć w treningach prowadzonych przez trenerów Lion Group.

2. Klient zobowiązuje się w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej poddawać regularnie kontroli postępów metamorfozy tj. pomiarom masy ciała, zawartości wody w organizmie, wieku metabolicznego oraz tkanki tłuszczowej, a także innym mającym wpływ na dostosowanie diety oraz aktywności fizycznej do potrzeb Klienta i założeń metamorfozy.

3. Klient zobowiązuje się w okresie wskazanym powyżej brać udział w przygotowywaniu materiałów filmowych/fotograficznych dokumentujących przebieg metamorfozy, a także innych materiałach reklamowych promujących działalność Lion Group

4. Klient wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie imienia i nazwiska oraz wizerunku (zdjęć, filmu), w tym wywiadów i nagrań w materiałach reklamowych, informacyjno-promocyjnych, w celu informowania o akcji promocyjnej przez Lion Group. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Klient zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na stronie internetowej www.walka-start.pl a także do umieszczania wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Lion Group w ogólności oraz w mediach i Internecie.

5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych.

6. Klient zobowiązuje się uczestniczyć w spotkaniu, na którym odbędzie się podsumowanie metamorfozy.

7. Klient w okresie metamorfozy zapewni sobie stały dostęp do klubu Fitness (karnet open), z którego poza treningami indywidualnymi Klient może korzystać na zasadach określonych w Regulaminie klubu. Regulamin Klubu oraz oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z jego treścią i zobowiązaniu do przestrzegania Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej umowy. Klient korzysta ze sprzętu oraz wyposażenia Klubu na własne ryzyko.

§3
(zobowiązania Lion Group)

1. Lion Group zobowiązuje się świadczyć Klientowi w okresie metamorfozy określonym w §2 ust. 1 powyżej usługi w zakresie:

treningu indywidualnego w wymiarze 3 treningów tygodniowo (łącznie 12 treningów w miesiącu) prowadzonego przez wykwalifikowaną kadrę trenerów Lion Group. Terminy treningów będą ustalane na bieżąco z uwzględnieniem możliwości Klienta, przy czym Lion Group zobowiązany jest zapewnić Klientowi przynajmniej jednodniowy odpoczynek między treningami. Lion Group nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie na żądanie Klienta treningów bez zachowania ww. przerwy a także za przesunięcia treningów na żądanie Klienta. Treningi niewykorzystane przez Klienta w danym tygodniu przepadają i nie ma możliwości wydłużenia okresu trwania metamorfozy.

stałej opieki dietetycznej na którą składa się wywiad dietetyczny, ustalenie diety uwzględniającej wiek, wzrost, wagę, płeć , przemianę materii, tryb pracy, aktywność fizyczną, stan zdrowia, preferencje smakowe etc., wizyty kontrolne mające na celu analizę postępów diety,, kontrolę samopoczucia, modyfikację diety oraz zalecenia na kolejne okresy, a także stałe konsultacje dietetyczne mające na celu bieżące wyjaśnianie zagadnień związanych z dietą Klienta.2.

§4
(rozwiązanie umowy)

  1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania przez drugą stronę postanowień niniejszej umowy

2. Lion Group może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w szczególności w przypadku, gdy Klient odmawia uczestnictwa w promowaniu akcji na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, a także w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Klienta oraz w przypadku nieuczestniczenia przez klienta w spotkaniu podsumowującym wyniki metamorfozy, o którym mowa w §2 ust. 7 powyżej Klient będzie zobowiązany do zwrotu Lion Group kwoty stanowiącej wartość przeprowadzonych i zarezerwowanych dla Klienta treningów oraz opieki dietetycznej. Strony zgodnie przyjmują, iż wartość wymienionych usług wynosi za każdy miesiąc 1700 zł, przy czym w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn opisanych w niniejszym ustępie Klient zwróci Lion Group wartość usług za każdy rozpoczęty miesiąc metamorfozy.

4. W przypadku opisanym w ust. 3 powyżej Klient zapłaci Lion Group dodatkowo karę w wysokości 2.500 zł. ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych) stanowiącą równowartość kosztów przeprowadzenia konkursu

§5
(postanowienia końcowe)

  1. Wszelkie ewentualne spory między stronami, wynikające z niniejszej Umowy, powinny być rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami.

2. W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Lion Group

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, a przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.