I. DEFINICJE

1. Organizatorem Konkursu „Tniemy kilogramy: do wesela się zagoi” , zwanym dalej „Organizatorem” jest: Michał Kubacki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ KUBACKI LION GROUP w Koninie, ul. Kurpińskiego 2/57, 62-510 Konin, (NIP 6652778214, REGON 362953892), zwanym w dalszej treści umowy Michałem Kubackim lub Lion Group.

2. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnicy”, może być każda para pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które zamierzają zawrzeć związek małżeński w okresie od SIERPNIA 2020 do GRUDNIA 2021 z zastrzeżeniem, że konkurs adresowany jest w szczególności dla osób z problemami nadwagi i/lub zainteresowanych poprawą kondycji fizycznej i sylwetki przed terminem ślubu, które wyrażają zgodę na upublicznienie przebiegu i wyników metamorfozy w przypadku wygranej w konkursie. Warunkiem skutecznego wzięcia udziału w Konkursie jest wzięcie udziału w akcji promocyjnej i wypełnienie w terminie wskazanym w pkt. II Regulaminu formularza znajdującego się pod adresem http://walka-start.pl/metamorfoza-formularz.

3. Zwycięzcami Konkursu jest para, która zostanie wybrana w trybie określonym w pkt. II Regulaminu.

4. Nagroda przyznawana Zwycięzcom Konkursu, zwana dalej „Nagrodą” : umowa z Organizatorem na program metamorfozy (czas trwania umowy zostanie ustalony przez Organizatora, będzie dostosowany do celu i potrzeb Zwycięzców jako pary w zakresie zakładanej metamorfozy, określonej na bazie treningu wstępnego oraz badań medycznych). Metamorfoza obejmuje opiekę dietetyczną, 12 indywidualnych treningów personalnych w miesiącu dla każdego ze Zwycięzców, pomoc trenerów medycznych/rehabilitantów i będzie przeprowadzana w klubie sportowym StepOne Fitness (ul. Termalna 1, Poznań). Treść umowy określa załącznik do Regulaminu. Realizacja nagrody wymaga zapewnienia sobie przez Zwycięzców we własnym zakresie stałego dostępu do klubu StepOne na czas trwania umowy.

II. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs odbywa się podczas XVI Wielkiej Poznańskiej Gali Ślubnej organizowanej na targach poznańskich w dniu 12 stycznia 2020r. (stoisko nr B91) na stronie internetowej Organizatora oraz kanale Facebook.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Para musi przesłać Organizatorowi wypełnione zgłoszenie według formularza (http://walka-start.pl/metamorfoza-formularz/) wraz z fotografiami, na adres biuro@walka-start.pl, przedstawiającą aktualną sylwetkę (formę fizyczną).

3. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od dnia 12 stycznia do dnia 31 stycznia 2020 godzina 23.59

4. Do drugiego etapu wybraną zostaną pary o porównywalnych wynikach początkowych, porównywalnej kondycji fizycznej i zdrowotnej, porównywalnej świadomości żywieniowej, które biorą ślub w terminie możliwym do przeprowadzenia planu metamorfozy, tj. w okresie co najmniej 6 miesięcy od dnia wyboru Zwycięzców (okres możliwy dla zrealizowania metamorfozy). Wybór dokonany zostanie przez jury w składzie: Piotr Chmielarz, Stanisław Rydzewski, Czesław Mączyński na podstawie analizy danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych, przy czym pierwszeństwo w wyborze zastrzega się dla osób, które wzięły udział w targach i odbyły tego dnia rozmowę z Organizatorem).

5. Wyniki pierwszego etapu Konkursu zostaną ogłoszone na kanale https://www.facebook.com/walka.start/ w terminie 7 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

6. Pary zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu zostaną w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia poddane weryfikacji pod względem predyspozycji zdrowotnych (badania medyczne) oraz fizycznych do udziału w programie metamorfozy. Wezmą udział w treningu wstępnym, który zostanie przeprowadzony przez profesjonalnego trenera oraz zostaną poddane badaniom określonym przez Organizatora.

7. Na podstawie wyników weryfikacji jury w składzie Piotr Chmielarz, Stanisław Rydzewski i Czesław Mączyński wyłoni Zwycięzców. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań medycznych do rozpoczęcia metamorfozy, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wznowienia etapu selekcji w przypadku, jeśli żadne ze zgłoszeń nie będzie odpowiadało kryteriom wyboru.

8. Organizatorzy ogłoszą wyniki konkursu w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. Informacja o ogłoszeniu wyników niezwłocznie zostanie umieszczona na kanale https://www.facebook.com/walka.start/

9. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym. Za zakłócanie uznaje się również prowadzenie dyskusji z Organizatorem konkursu na profilu na Facebooku. Dyskwalifikacji automatycznej podlegają również osoby, które poświadczą nieprawdę lub zatają ważne informację (przede wszystkim dotyczące ich zdrowia) w zgłoszeniu – formularz metamorfozy.

III. NAGRODA

1. Przekazanie nagrody głównej Zwycięzcy (podpisanie umowy) nastąpi w terminie ustalonym indywidualnie ze Zwycięzcą (w klubie sportowym, w którym będzie prowadzona metamorfoza).

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody w konkursie otrzyma 1 para.

4. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży Jedyną osobą korzystającą z nagrody może być Zwycięzca. Zbycie nagrody wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu nie powoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań Organizatora wobec nabywcy, a Zwycięzcy zobowiązani są solidarnie zapłacić Organizatorowi karę w wysokości 2.500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) stanowiącą równowartość kosztów przeprowadzenia konkursu.

5. Zwycięzcy mają prawo do nieprzyjęcia nagrody – w tym wypadku powinien zawiadomić o tym Organizatora w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

1. Organizator jest zobowiązany w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcom.

2. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora biuro@walka-start.pl w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.

3. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 5 powyżej nie będą rozpatrywane.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Michał Kubacki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ KUBACKI LION GROUP w Koninie, ul. Kurpińskiego 2/57, 62-510 Konin, (NIP 6652778214, REGON 362953892).

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie i przekazania nagród.

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Organizator będzie zbierał od uczestników dane określone w formularzu zgłoszenia.

7. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Dane uczestników konkursu mogą być udostępniane wyłącznie osobom, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownych umów a podmiotom zewnętrznym wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

14. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

15. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie Uczestnik (Zwycięzca) wyraża zgodę na upublicznienie przebiegu i wyników metamorfozy, będącej nagrodą w Konkursie, w tym zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie imienia i nazwiska oraz nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku (zdjęć, filmu), w tym wywiadów i nagrań w materiałach reklamowych, informacyjno-promocyjnych, w celu informowania o konkursie i jego promocji przez Organizatorów. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Uczestnik zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na stronie internetowej www.walka-start.pl, a także do umieszczania wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Organizatora i Sponsorów Konkursu w ogólności oraz w mediach i Internecie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook. Uczestnicy Konkursu zwalniają właściciela serwisu Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu.

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.

ZAŁĄCZNIK (umowa na realizację metamorfozy Forma pod znakiem zapytania)

UMOWA
zawarta w Poznaniu pomiędzy:
Michałem Kubacki, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ KUBACKI LION GROUP w Koninie, ul. Kurpińskiego 2/57, 62-510 Konin, (NIP 6652778214, REGON 362953892), zwanym w dalszej treści umowy Michałem Kubackim lub Lion Group
A
1. ………………………..
2. ………………………………..

Zwanymi w dalszej treści umowy Klientami
o treści następującej:
§1(przedmiot umowy)
zważywszy, że:
1. Lion Group przeprowadził w ramach akcji promocyjnej pod nazwą „Tniemy kilogramy: do wesela się zagoi” , konkurs dla par, którego Zwycięzcami zostali Klienci.

2. Wygraną w Konkursie jest zawarcie ze Zwycięzcami umowy na program metamorfozy rozumianej jako poprawa kondycji fizycznej w oparciu o zmianę stylu żywienia pod opieką dietetyka Lion Group i aktywność fizyczną – treningi personalne prowadzone przez trenerów Lion Group).

3. Akcja promocyjna „Tniemy kilogramy: do wesela się zagoi” polega na monitorowaniu i upublicznieniu wyników metamorfozy Zwycięzców jako pary, a zgoda na upublicznienie stanowiła jeden z warunków skutecznego przystąpienia do Konkursu.

Strony zawierają umowę, o treści następującej:

§2
(oświadczenia Stron)
1. Michał Kubacki oświadcza, że w ramach swojej działalności specjalizuje się
w kompleksowych programach treningu indywidualnego, w szczególności programach adresowanych do osób z problemem nadwagi oraz osób zainteresowanych poprawą kondycji fizycznej w oparciu o zmianę stylu żywienia pod opieką dietetyka i aktywność fizyczną – treningi personalne. Lion Group świadczy swoje usługi za pośrednictwem wykwalifikowanej kadry trenerów, rehabilitantów, psychologów oraz dietetyków ( Kadra Lion Group, Lion Group), na co Klienci wyrażają zgodę.

2. Lion Group nie gwarantuje osiągnięcia pożądanych przez Klientów skutków udziału w treningach personalnych. Pozytywne rezultaty nie będą mogły zostać osiągnięte w sytuacji, gdy Klienci nie będą stosowali się do zaleceń Lion Group, w szczególności dotyczących rodzaju wykonywanych ćwiczeń, sposobu i częstotliwości ich wykonania oraz diety.

3. Każdy z Klientów oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w treningach.

4. Umowa zostaje zawarta na okres niezbędny do realizacji założonego celu, jakim jest uzyskanie poprawy kondycji fizycznej przez Klientów, nie dłuższy niż okres założony zgodnie z ust.5 poniżej.

5. Na podstawie wyników treningu wstępnego oraz badań medycznych Lion Group przewiduje – pod warunkiem stosowania się Klientów do zaleceń Lion Group i uczestniczenia w treningach – możliwość osiągnięcia zakładanych wyników metamorfozy w terminie ………………. miesięcy.

6. O osiągnięciu założonego celu decyduje zespół trenerów, rehabilitantów oraz dietetyków Lion Group którzy w okresie metamorfozy będą pracować z Klientami. Lion Group poinformuje Klientów z tygodniowym wyprzedzeniem o zakończeniu trwania umowy.

7. Metamorfoza Klientów może być zakończona wyłącznie jednocześnie. Klienci mają świadomość faktu, że z uwagi na cel akcji promocyjnej, wystąpienie przeciwwskazań do prowadzenia metamorfozy u jednego z Klientów lub ujawnienie się jakichkolwiek innych przeszkód godzących w cel akcji promocyjnej u któregokolwiek z Klientów wiąże się z koniecznością zakończenia metamorfozy u obojga i oświadczają, że zrzekają się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu.

8. Klienci oświadczają, że mają zaplanowaną datę ślubu na dzień ……………………

§3
(zobowiązania Klienta)
1. Klienci zobowiązują się w okresie trwania metamorfozy stosować do zasad żywieniowych opracowanych przez dietetyka Lion Group na podstawie ankiety żywieniowej przeprowadzanej z Klientami oraz uczestniczyć w treningach prowadzonych przez trenerów Lion Group.

2. Klienci zobowiązują się w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej poddawać regularnie kontroli postępów metamorfozy tj. pomiarom masy ciała, zawartości wody w organizmie, wieku metabolicznego oraz tkanki tłuszczowej, a także innym mającym wpływ na dostosowanie diety oraz aktywności fizycznej do potrzeb Klientów i założeń metamorfozy.

3. Klienci zobowiązują się w okresie wskazanym powyżej brać udział w przygotowywaniu materiałów filmowych/fotograficznych dokumentujących przebieg metamorfozy, a także innych materiałach reklamowych promujących działalność Lion Group. Zważywszy na cel akcji promocyjnej Klienci zobowiązują się umożliwić Lion Group zrealizowanie materiałów filmowych/fotograficznych z przygotowań Klientów do ślubu oraz relacji z przebiegu ceremonii.

4. Klienci zobowiązują się w okresie wskazanym powyżej brać udział w spotkaniach organizowanych z udziałem partnerów akcji (sponsorów) z branży stomatologicznej, cateringu dietetycznego, stylistów urody oraz firm z branży mody ślubnej celem realizacji kompleksowej metamorfozy Klientów oraz realizacji materiałów reklamowych, o których mowa w ust. 3 powyżej. Dodatkowe bonusy od firm partnerskich (sponsorów) przekazywane będą w zależności od potrzeb zakładanej metamorfozy Klientów na podstawie aneksów do niniejszej umowy.

5. Każdy z Klientów wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie imienia i nazwiska oraz wizerunku (zdjęć, filmu), w tym wywiadów i nagrań w materiałach reklamowych, informacyjno-promocyjnych, w celu informowania o akcji promocyjnej przez Lion Group. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Każdy z Klientów zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na stronie internetowej www.walka-start.pl a także do umieszczania wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Lion Group w ogólności oraz w mediach i Internecie.

6. Każdy z Klientów wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych.

7. Klienci zobowiązują się uczestniczyć w spotkaniu, na którym odbędzie się podsumowanie metamorfozy.

8. Klienci w okresie metamorfozy zapewnią sobie stały dostęp do klubu Fitness (karnet open), z którego poza treningami indywidualnymi Klienci mogą korzystać na zasadach określonych w Regulaminie klubu. Regulamin Klubu oraz oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z jego treścią i zobowiązaniu do przestrzegania Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej umowy. Klient korzysta ze sprzętu oraz wyposażenia Klubu na własne ryzyko.

§4
(zobowiązania Lion Group)
1. Lion Group zobowiązuje się świadczyć Klientom w okresie metamorfozy powyżej usługi w zakresie:

a) treningu indywidualnego w wymiarze 3 treningów tygodniowo (łącznie 12 treningów w miesiącu) dla każdego z Klientów, prowadzonego przez wykwalifikowaną kadrę trenerów Lion Group. Terminy treningów będą ustalane na bieżąco z uwzględnieniem możliwości Klientów, przy czym Lion Group zobowiązany jest zapewnić Klientowi przynajmniej jednodniowy odpoczynek między treningami. Lion Group nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie na żądanie Klienta treningów bez zachowania ww. przerwy a także za przesunięcia treningów na żądanie Klienta. Treningi niewykorzystane przez Klienta w danym tygodniu przepadają i nie ma możliwości wydłużenia okresu trwania metamorfozy. Lion Group świadczy usługi określone niniejszą umową od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-22.30 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w które obiekt sportowy będzie nieczynny. W wyjątkowych przypadkach usługi świadczone będą również w weekendy. Klient zobowiązany jest najpóźniej w piątek do godziny 18.00 każdego tygodnia obowiązywania umowy określić swoją dyspozycyjność na kolejny tydzień treningowy. W przypadku uchybienia temu zobowiązaniu Lion Group nie jest zobowiązany dyspozycyjnością Klienta i może określić dowolnie terminy jednostek treningowych w danym tygodniu treningowym. Klient jest uprawniony do odwołania ustalonego treningu nie później niż na 24 godziny przed jego rozpoczęciem pod rygorem utraty prawa do wykorzystania danego treningu w innym czasie.

b) stałej opieki dietetycznej na którą składa się wywiad dietetyczny, ustalenie diety uwzględniającej wiek, wzrost, wagę, płeć , przemianę materii, tryb pracy, aktywność fizyczną, stan zdrowia, preferencje smakowe etc., wizyty kontrolne mające na celu analizę postępów diety, kontrolę samopoczucia, modyfikację diety oraz zalecenia na kolejne okresy, a także stałe konsultacje dietetyczne mające na celu bieżące wyjaśnianie zagadnień związanych z dietą Klienta

§5
(rozwiązanie umowy)
1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania przez drugą stronę postanowień niniejszej umowy.

2. Lion Group może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w szczególności w przypadku, gdy którykolwiek z Klientów odmawia uczestnictwa w promowaniu akcji na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Klientów, a także w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Klientów oraz w przypadku nieuczestniczenia przez któregokolwiek z Klientów w spotkaniach podsumowujących wyniki metamorfozy lub uniemożliwienia Lion Group realizacji materiałów, o których mowa w §2 ust. Klienci będą zobowiązani solidarnie do zwrotu Lion Group kwoty stanowiącej wartość przeprowadzonych i zarezerwowanych dla Klientów treningów oraz opieki dietetycznej. Strony zgodnie przyjmują, iż wartość wymienionych usług wynosi za każdy miesiąc 3.400 zł, przy czym w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn opisanych w niniejszym ustępie Klienci zwrócą Lion Group wartość usług za każdy rozpoczęty miesiąc metamorfozy.

4. W przypadku opisanym w ust. 3 powyżej Klienci zapłacą solidarnie Lion Group dodatkowo karę w wysokości 2.500 zł. ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych) stanowiącą równowartość kosztów przeprowadzenia konkursu.

5. Lion Group może rozwiązać umowę z Klientami w każdym czasie, jeżeli z przyczyn od stron niezależnych osiągnięcie wyników metamorfozy przez któregokolwiek z Klientów nie będzie możliwe w zakładanym czasie. Klienci ma świadomość, że jednym z powodów może być brak zakładanych przez Lion Group rezultatów na poszczególnych etapach metamorfozy . W takim przypadku Klienci nie będą zobowiązani do zwrotu kosztów przeprowadzanych treningów i opieki dietetycznej.

6. Jeżeli niemożność realizacji materiałów filmowych/fotograficznych z przygotowań do ślubu oraz relacji z ceremonii będzie wynikiem odwołania uroczystości z przyczyn losowych, niezależnych od Klientów Lion Group nie będzie dochodził należności opisanych w ust. 3 i 4 powyżej pod warunkiem należytego udokumentowania przez Klientów przyczyn odwołania uroczystości.

§6
(postanowienia końcowe)
1. Wszelkie ewentualne spory między stronami, wynikające z niniejszej Umowy, powinny być rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami.

2. W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Lion Group.

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, a przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , jeden egzemplarz dla Lion Group oraz dwa egzemplarze dla Klientów