I. DEFINICJE

1. Organizatorem Konkursu „Liga Lwa” , zwanym dalej „Organizatorem” jest: Michał Kubacki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ KUBACKI LION GROUP w Koninie, ul. Kurpińskiego 2/57, 62-510 Konin, (NIP 6652778214, REGON 362953892), zwanym w dalszej treści umowy Michałem Kubackim lub Lion Group,

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywną umowę z firmą LION GROUP podczas poszczególnych edycji (Summer, Autumn, Winter). W edycji finałowej (Spring) weźmie udział 3 najlepszych mężczyzn, 3 najlepsze kobiety (biorąc pod uwagę sumę punktów uzbieranych w zawodach Summer, Autumn, Winter).

3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą” jest Uczestnik, który osiągnie największą ilość punktów podczas 4 edycji Ligi Lwa (licząc łącznie), zwanych w dalszej części Regulaminu „Zawodami”. Prowadzone będą dwie osobne klasyfikacje: żeńska oraz męska.

4. Nagrody przyznawane Zwycięzcy Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” :
nagroda główna (dla najlepszego Uczestnika płci żeńskiej): 4 miesięczna metamorfoza w Lion Group dla osoby, która nie posiada (i nie posiadała w przeszłości) statusu klienta Lion Group o wartości 5200zł, składająca się z 8 treningów miesięcznie, opieki dietetyka

nagroda główna (dla najlepszego Uczestnika płci męskiej): 4 miesięczna metamorfoza w Lion Group dla osoby, która nie posiada (i nie posiadała w przeszłości) statusu klienta Lion Group o wartości 5200zł, składająca się z 8 treningów miesięcznie, opieki dietetyka

nagroda dodatkowe (dla 6 finalistów): koszulka charytatywna o wartości 200 PLN, z której zarobek zostaje przekazany na konto Leona Szafrana – chłopca, którego od roku 2015 wspieramy w walce z SMA (rdzeniowy zanik mięśni)

II. PRZEBIEG LIGI LWA 2018

1. Liga Lwa odbywa się w terminach podanych przez Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Zawodów (nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem planowanej edycji) lub też ich odwołania, w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników (patrz 12 osób).

3. Każdy z Uczestników, który wyraża chęć udziału w Zawodach musi zaakceptować Regulamin.

4. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym. Za zakłócanie uznaje się również prowadzenie dyskusji z organizatorem konkursu na profilu na Facebooku.

5. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który osiągnął najlepszy wynik (punktacja łączna).

6. Organizator ogłosi wyniki konkursu podczas ostatniej edycji Ligi Lwa (marzec 2019). Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na kanale https://www.facebook.com/walka.start/

6. Przekazanie nagrody głównej Zwycięzcy nastąpi podczas 6 urodzin Lion Group (kwiecień 2019)

7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

8. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży Jedyną osobą korzystającą z nagrody może być Zwycięzca. W razie zbycia nagrody wbrew postanowieniom niniejszego regulaminu, Zwycięzca obowiązany jest zwrócić Organizatorowi kwotę równą wartości nagrody.

9. Zwycięzca ma prawo do nieprzyjęcia nagrody – w tym wypadku powinien zawiadomić o tym Organizatora w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu

III. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

1. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego pojawienia się na zawodach (optymalnie: na pięć minut przed rozpoczęciem zawodów); w przypadku spóźnienia na zawody Lion Group nie jest zobowiązany do zakwalifikowania Uczestnika do udziału w konkurencjach.

2. Uczestnik jest zobowiązany do stosownego przygotowania do zawodów, w szczególności: pojawiania się na zajęciach w stroju sportowym, w tym w obuwiu odpowiednim do wykonywanych ćwiczeń oraz wyposażony w wodę/napój.

3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obiektu sportowego, w którym prowadzone są zawody. Lion Group nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta powodujące naruszenie postanowień regulaminu obiektu sportowego.

4. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń Organizatorów podczas Zawodów.

IV. PRZEBIEG ZAWODÓW

1. Każda z 4 edycji Ligi Lwa 2018 (Summer, Autumn, Winter, Spring) składa się z 3 konkurencji, przygotowanych przez kadrę Lion Group.

2. Lista konkurencji zostaje ogłoszona na początku każdych Zawodów.

3. Uczestnik ma prawo odmówić udziału w konkurencji. Odmowa skutkuje przyznaniem za konkurencję 0 pkt. Niewykonanie danej konkurencji nie skutkuje dyskwalifikacją.

4. Organizator dokłada wszelkich starań, aby poziom konkurencji był dostosowany do kondycji fizycznej Uczestników. Organizator zapewnia Uczestnikom bezpieczeństwo przez odpowiednie przygotowanie miejsca zawodów oraz stałą kontrolę kadry Lion Group.

5. Zawody podzielone są na 4 części: wprowadzenie wraz z wyjaśnieniem każdej z konkurencji oraz zasad punktacji, rozgrzewka Uczestników, zawody, podsumowanie wraz z ogłoszeniem wyników.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: biuro@walka-start.pl w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.

2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 5 powyżej nie będą rozpatrywane.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Michał Kubacki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ KUBACKI LION GROUP w Koninie, ul. Kurpińskiego 2/57, 62-510 Konin, (NIP 6652778214, REGON 362953892).

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w zawodach i przekazania nagród.

5. Uczestnikom zawodów, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy dane niezbędne do przekazania nagrody głównej.
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dane uczestników konkursu mogą być udostępniane wyłącznie osobom, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownych umów a podmiotom zewnętrznym wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

13. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

15. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie Uczestnik (Zwycięzca) wyraża zgodę na upublicznienie przebiegu i wyników zawodów, w tym zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie imienia i nazwiska oraz nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku (zdjęć, filmu), w tym wywiadów i nagrań w materiałach reklamowych, informacyjno-promocyjnych, w celu informowania o konkursie i jego promocji przez Organizatorów. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Uczestnik zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na stronie internetowej www.walka-start.pl, a także do umieszczania wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Organizatora i Sponsorów Konkursu w ogólności oraz w mediach i Internecie.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook. Uczestnicy Konkursu zwalniają właściciela serwisu Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu.

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora.